داف های توپ ایرانی


سه داف توپ وسط یه پارتی خصوصی


قیافه از این … تر نبود

قیافه از این … تر نبود


یه عالمه پسر تو کف با یه دونه دختر

یه عالمه پسر تو کف با یه دونه دخترتو ایرون که نمی تونن حالشون رو بکنن باید برن دبی


چقدر قشنگ می خنده

چقدر قشنگ می خندهیه داف توپ اماده در خدمت جوانان مشتاق


مدل ایرونی تو خودت تهرون

مدل ایرونی تو خودت تهرونبدن رو تصور کن چقدر توپه


دختر قشنگ تره یا عروسکش؟

دختر قشنگ تره یا عروسکش؟


داف خوشگل تو بقل عشقش

داف خوشگل تو بقل عشقش


714
To Tumblr, Love Metalab