داف های توپ ایرانی

داف خوشگل ایرانی

داف خوشگل ایرانی


داف متفکر

داف متفکر


خیلی قیافه مسخره ای داره به من مفت هم بدنش دست هم بهش نمی زنم چه برسه به

خیلی قیافه مسخره ای داره به من مفت هم بدنش دست هم بهش نمی زنم چه برسه به


داف پرسپولیسی اماده برای شارژ تماشاگرا و بازیکن ها

داف پرسپولیسی اماده برای شارژ تماشاگرا و بازیکن هابخورمش؟


چقدر بد نگاه می کنه

چقدر بد نگاه می کنهاخه که چه حالی می ده گردنش رو بخوری همین طوری از حال می رم گردنش که اینه وای به حال بقیه جاهاشیه داف توپ


چرا رفتی رو اون اینهمه پسر

چرا رفتی رو اون اینهمه پسر


بچه داف

بچه داف


914
To Tumblr, Love Metalab